You are currently viewing KAZDUAL жобасы бір орында тұрмайды!

KAZDUAL жобасы бір орында тұрмайды!

KAZDUAL жобасы бір орында тұрмайды!

5 маусымда KAZDUAL жобасы аясында «Қазақстандағы жоғары және кәсіптік білім берудің дуальды жүйесінің моделін жобалау» атты халықаралық конференцияның бірінші күні басталды.

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті директорының міндетін атқарушы Бану Нарбекова, Қазақстандағы Ұлттық Эразмус+ кеңсесінің үйлестірушісі Лаура Палуанова, «Азия-Трафо» ЖШС техникалық директоры құттықтау сөз сөйледі.

Пленарлық отырыста жобаның шетелдік серіктестері баяндама жасады: Ингрид Хотарек, Марио Вотч (Австрия), Юлия Непомяща (Германия), сондай-ақ INNIO өкілі Дженбахер Орген Хотарек.

5 июня стартовал первый день международной конференции «Проектирование модели дуальной системы высшего и профессионального образования Казахстана» в рамках проекта KAZDUAL.

С приветственным словом выступили и.о.директора департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК — Нарбекова Бану, координатор Национального офиса Эразмус+ в Казахстане-Палуанова Лаура, а также технический директор ТОО « Азия-Трафо».

На пленарном заседании с докладами выступили иностранные партнёры проекта: Ингрид Хотарек, Марио Вотч (Австрия), Юлия Непомяща (Германия), а также представитель компании INNIO Jenbacher Ойген Хотарек.

Участники конференции совершили промышленные туры на предприятия,реализующие программы дуального обучения.

The KAZDUAL project does not stand still!

On June 5, the first day of the international conference «Designing a model of a dual system of higher and professional education in Kazakhstan» started as part of the KAZDUAL project.

Acting Director of the Department of Higher and Postgraduate Education of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan Banu Narbekova, Coordinator of the National Erasmus+ Office in Kazakhstan Laura Paluanova, and Technical Director of Asia-Trafo LLP made a welcoming speech.

Foreign partners of the project made presentations at the plenary session: Ingrid Hotarek, Mario Watch (Austria), Julia Nepomyashcha (Germany), as well as the representative of INNIO Jenbacher Eugen Hotarek.