Вы сейчас просматриваете KAZDUAL «Внедрение Дуальной Системы в Казахстане»

KAZDUAL «Внедрение Дуальной Системы в Казахстане»

  • Автор записи:
  • Рубрика записи:Новости


2021 жылғы 18 ақпанда М. Әуезов атындағы ОҚУ-де KAZDUAL «Қазақстанда дуальды жүйені енгізу» жобасы командасының Қазақстандағы Эразмус+ ұлттық кеңсесінің директоры Ш.Тасболатовамен және кеңсенің жобалар менеджері А. Мылтықбаевамен кеңес беру кездесуі өтті. Абай атындағы ҚазҰПУ атынан жобаның институционалдық үйлестірушісі, постдокторант Б.О. Сапаргалиева, жобаның негізгі өкілі – коммерцияландыру бөлімінің бастығы Т.К. Игисинов, жобаның сарапшысы, Педагогика және психология институтының директоры Г.А. Абаева қатысты. Кездесу барысында жобалық өтінімді талдау талқыланды, жобаны іске асыру бойынша ұсыныстар берілді.
________________________________________
18 февраля 2021 года в ЮКУ имени Ауэзова состоялась консультационная встреча команды проекта KAZDUAL «Внедрение Дуальной Системы в Казахстане» с директором Национального офиса Эразмус+ в Казахстане Ш.Тасбулатовой и менеджером проектов офиса А. Мылтыкбаевой. От КазНПУ имени Абая приняли участие Сапаргалиева Б.О.- институциональный координатор проекта, постдокторант, Игисинов Т.К. — ключевое лицо проекта, начальник Отдела коммерциализации, Абаева Г.А. — эксперт проекта, директор Института Педагогики и Психологии. В ходе встречи обсудили анализ проектной заявки, даны рекомендации по реализации проекта.
__________________________________________
On February 18, 2021, at Auezov SKU took place a consultation meeting of the KAZDUAL project «Implementing Dual System in Kazakhstan» with the director of the Erasmus + National Office in Kazakhstan Sh.U. Tasbulatova and the project manager of the office A. Myltykbayeva. B. Sapargaliyeva — institutional coordinator of the project, postdoctoral resaercher, T.Igissinov took part from Abai KazNPU — the key person of the project, head of the Commercialization Department, Abayeva G.A. — Project expert, director of the Institute of Pedagogy and Psychology. During the meeting, it was discussed the analysis of the project application and were given some recommendations for the implementation of the project.