You are currently viewing Kazdual «Inplementing Dual System in Kazakhstan»

Kazdual «Inplementing Dual System in Kazakhstan»

14.06.2022 Магдебург (Германия) қаласындағы Отто фон Герике университетінде Еуропалық Одақтың Эразмус+ бағдарламасымен қаржыландырылатын 618835-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP Kazdual «Inplementing Dual System in Kazakhstan» (Қазақстанда дуальды жүйені енгізу) халықаралық жобасының қазақстандық қатысушылары үшін оқытудың екінші күні.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті, Шәкәрім атындағы Семей университеті, Қарағанды жоғары политехникалық колледжі, Семей электротехникалық колледжінен келген тренингке қатысушылар оқу бағдарламаларының негізгі үлгілерімен, олардың негізгі концептуалды айырмашылықтары, сарапшылық сұхбаттар, ашық талқылаулар және бақылауларды біріктіру арқылы оқу бағдарламаларын жасаудың негізгі кезеңдерімен танысты.

Тренинг аясында қатысушыларға DACUM әдісі (Developing a Curriculum), DACUM әдісін қолданудағы негізгі қателерді талдау, DACUM әдісінің логикалық алғышарттары,  DACUM кезеңдері ұсынылды. Тренингке қатысушылар жұмысқа орналасудың лауазымдық қызметтері мен оқу жоспарларын әзірлеу, жұмыс көлемінің матрицасын құрастыру сияқты мәселелерге үлкен қызығушылық танытты. Оқытуды жалғастыруда 1) Жұмыс үрдісіне бағытталған дидактика, жұмыс тапсырмалары, 2) Кәсіби құзыреттілік және кәсіби оқу жоспарлары, 3) Оқыту бағыттарына бағытталған оқу бағдарламалары, 4) Іс-әрекетке бағытталған оқыту әдістері сияқты мәселелер талқыланды. Тренингке қатысушылар кәсіптік білім беру және оқыту дидактикасының орнын анықтау, жұмыс үрдістерін талдау және олардың негізінде оқу бағдарламаларын жасау арасындағы байланыстарды талқылады. Тренингтің екінші күнінің қорытынды презентациясында Германия экономикасының білікті ЖОО түлектеріне қажеттілігіне талдау жасалды, Германияда дуальды білім беру бағдарламаларын енгізудің базалық шарттарына шолу жасалды, өзара әрекеттесу үлгілері ұсынылды, еңбек нарығы мен білім беру секторы көрсетілді, оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде өңірлік ерекшеліктерді, еңбек нарығының талаптарын ескеру мәселелері мен оқыту бейінін әзірлеу рәсімдері талқыланды. Тренинг соңында қатысушылар мүмкін болатын еңбек жағдайларын, әртүрлі салалардағы дуальды оқу бағдарламаларын талдап, дуальды оқу бағдарламаларын енгізудегі қазақстандық жоғары оқу орындары мен колледждердің тәжірибесін талқылады.

On 14.06.2022 the second day of training for Kazakhstan participants of the international project 618835-ERR-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP Kazdual «Inplementing Dual System in Kazakhstan», co-financed by Erasmus+ program of the European Union, was held at Otto von Guericke University in Magdeburg (Germany). Training participants from M. Auezov South Kazakhstan University, Kazakh National Pedagogical University named after Abay, Karagandy University of the name of academician E.A. Buketov, Shakarim University, Karaganda Higher Polytechnic College, Electrotechnical College were introduced to the main models of training programs and their main conceptual differences, main stages of training program development, principles of workflow analysis using a combination of expert interviews, open discussions and observations. As part of the training the participants were introduced to the DACUM method, the analysis of major errors in the application of the DACUM method, the logical background of the DACUM method, the stages of DACUM. Great interest among the training participants was aroused by such issues as the development of job profiles and training programs, drawing up a matrix of the scope of work and related tasks. As a continuation of the training, issues such as 1) Work-oriented didactics, work tasks, 2) Professional competencies and professional curricula, 3) Scope-oriented curricula, and 4) Action-oriented learning methods were discussed. Training participants debated the place of vocational education and training didactics, the connection between analyzing work processes and designing curricula based on them. The final presentation of the second day of the training included an analysis of the needs of the German economy for qualified university graduates, an overview of the framework conditions for implementing dual education programs in Germany, models of interaction between the labor market and the education sector, a discussion of regional characteristics, labor market demands in the development of curricula, procedures for developing a training profile. At the end of the training, the participants analyzed possible labor situations, dual training programs in different areas, discussed the experience of Kazakhstan universities and colleges in the implementation of dual training programs.