You are currently viewing KazDual жобасының командасы сапаны қамтамасыз ету және аккредиттеу жөніндегі воркшопқа қатысты

KazDual жобасының командасы сапаны қамтамасыз ету және аккредиттеу жөніндегі воркшопқа қатысты

2-4 қараша 2022 ACQUIN аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институтында (Германия, Байройт қ.) 618835-EPP жобасы аясында-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE – SP – «Қазақстанда дуальды жүйені енгізу – KAZDUAL», Erasmus+ бағдарламасы бойынша сапаны және дуальды бағдарламаларды қамтамасыз ету және аккредиттеу бойынша воркшоп өтті.

2 қарашада воркшоп ACQUIN бас директоры Александр Рудольф пен Агенттіктің халықаралық департаментінің басшысы Жасмин Рудольфтың сәлемдесуінен басталды. Kazdual жобасының мақсаттарына қол жеткізу шеңберінде семинардың рөлі мен міндеттері атап өтілді. Бірінші күн бағдарламасы келесі мәселелерді талқылауды қамтыды: ACQUIN агенттігінің бағдарламаны аккредиттеу процесі, рәсімнің дайындығы мен маңызды кезеңдері, KazDual жобасы шеңберінде университеттер мен колледждердің білім беру бағдарламаларын аккредиттеуге дайындықтың жұмыс жоспары. Бірінші күннің спикерлері ACQUIN қызметкерлері Джиорина Маратци, Ләззат Нұғыманова және Юлия Балакши болды.

3-4 қарашада ACQUIN агенттігінде Қос кәсіби бағдарламаларды енгізу кезінде мәселелерді талқылау және шешімдерді іздеу өтті. CEENQA (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN NETWORK OF QUALITY ASSURANCE AGENCIES) өкілі Майя Милас барлық мүдделі тараптарға оқу орындарына баруды жоспарлауға, ұйымдастыруға және өткізуге (онлайн және/немесе дәстүрлі) көмектесуге бағытталған презентация өткізді. ВОРКШОПТЫҢ екінші бөлімінде ACQUIN сарапшысы Ләззат Нұғыманова КЕАҚҰ-мен (Қазақстан) және Kazdual командасымен Ұлттық аккредиттеу талаптары туралы пікірталас өткізді. Қазақстан контекстінде дуальды оқытуды аккредиттеу ерекшеліктеріне назар аударды. Воркшоптың үшінші бөлімінде Отто-Вон-Герике (Германия) университетінің өкілі Юлия Непомящая жоғары оқу орындарында дуальды оқыту бағдарламасы туралы айтты. Оның негізгі мақсаты – кәсіптік бағдар беру, білім алушылардың қанағаттануы аспектілерінде дуальды бағдарламаларды аккредиттеу стандарттарын әзірлеу.  Семинарда тәжірибеге бағытталған және дуальды оқыту арасындағы айырмашылықтар талқыланды. Сондай-ақ, Германияның жоғары оқу орындарында дуальды оқыту мәселелері қаралды. Воркшоптың соңғы бөлігін Таллин қолданбалы ғылымдар университеті (Эстония) Михаил Киреев өткізді. Белсенді жағдайда өзін-өзі бағалау процедуралары бойынша сұхбатты модельдеу және дуальды бағдарламаларды аккредиттеу контекстіндегі топтық сұхбатпен практикалық бөлім өтті. Консорциум өкілдері шетелдік сарапшыларға жемісті семинар өткізгені үшін алғыс білдіреді.

Воркшоптың соңғы күнінде жобаның жұмыс пакеттерін іске асыру жоспары және қаржыны басқару талқыланды. Серіктестердің жоба порталы және жинақталған тәжірибені тарату жоспары туралы ішкі кездесуі кездесудің қорытынды нүктесі болды

KazDual project team participated in the workshop on quality assurance and accreditation

Institute of Accreditation, Certification and Quality Assurance ACQUIN (Germany, Bayreuth) within the project 618835-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP – «Implementing Dual System in Kazakhstan – KAZDUAL», Erasmus+ program held the workshop on quality assurance and accreditation of dual programs.

On November 2 the workshop began with a welcome speech by ACQUIN Managing Director Dr. Alexander Rudolph and Jasmine Rudolph, head of the Agency’s International Department. The role and objectives of the workshop in achieving the goals of the KazDual project were noted. The program of the first day included discussion of the following issues: accreditation process by ACQUIN, preparation and important stages of the procedure, working plan of preparation for accreditation of educational programs of universities and colleges within the KazDual project. The speakers for the first day were Giorina Maratsi, Lyazzat Nugumanova and Yuliya Balakshiy, ACQUIN staff.

On November 3-4, the ACQUIN agency hosted a discussion of problems and solutions in the introduction of dual professional programs. The representative of CEENQA (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN NETWORK OF QUALITY ASSURANCE AGENCIES) Maja Milas gave a presentation aiming to help all interested parties to plan, organize and conduct (online and/or traditional) study visits. In the second part of the workshop, ACQUIN expert Lyazzat Nugumanova led a discussion with IQAA (Kazakhstan) and the Kazdual team about national accreditation requirements. It was paid attention to the peculiarities of accreditation of dual education in the context of Kazakhstan. In the third part of the workshop the representative of Otto-Von-Gericke University (Germany) Yuliya Nepomyshcha spoke about the dual training program in universities. The main purpose of her presentation was to develop accreditation standards for dual programs in terms of career guidance, student satisfaction. 

The seminar discussed the differences between practice-oriented and dual training. The problems of dual training in German universities were also discussed. The final part of the workshop was conducted by Mihhail Kirejev, Tallinn University of Applied Sciences (Estonia). There was a lively and practical part – simulated interviewing on self-assessment procedures and group interviews in the context of accreditation of dual programs. The Consortium representatives express their gratitude to the foreign experts for the productive seminar.

On the last day of the workshop were discussed the implementation plan of the project work packages and financial management. An internal meeting of partners about the project portal and the plan for dissemination of lessons learned was the final point of the meeting.

.

Пікір үстеу