Вы сейчас просматриваете «Обеспечение качества высшего образования: механизмы национального уровня и институциональная имплементация».

«Обеспечение качества высшего образования: механизмы национального уровня и институциональная имплементация».

  • Автор записи:
  • Рубрика записи:Новости


16 сентября команда проекта KAZDUAL приняла участие в Международном региональном семинаре «Обеспечение качества высшего образования: механизмы национального уровня и институциональная имплементация».
На пленарном заседании нас ознакомили с практикой формирования системы обеспечения качества высшего образования стран ЕС.
У участников семинара была возможность в рабочих группах обсудить эффективность национальной модели системы обеспечения качества высшего образования.
Данный опыт позволит более продуктивно реализовать проект KAZDUAL. Образовательные программы дуальной системы образования будут разработаны с учетом системы обеспечения качества в Казахстане и ЕС.

On September 16, the KAZDUAL project team took part in the International Regional Seminar «Quality assurance of Higher Education: national-level mechanisms and institutional implementation».
At the plenary session, we were introduced to the practice of forming a quality assurance system for higher education in the EU countries.
The seminar participants had the opportunity to discuss the effectiveness of the national model of the higher education quality assurance system in working groups.
This experience will make it possible to implement the KAZDUAL project more productively. The educational programs of the dual education system will be developed taking into account the quality assurance system in Kazakhstan and the EU.

16 қыркүйекте kazdual жобасының командасы «жоғары білім сапасын қамтамасыз ету: ұлттық деңгейдегі тетіктер және институционалдық имплементация»атты халықаралық өңірлік семинарға қатысты.
Пленарлық отырыста бізді ЕО елдерінің жоғары білім сапасын қамтамасыз ету жүйесін қалыптастыру тәжірибесімен таныстырды.
Семинарға қатысушылар жұмыс топтарында жоғары білім сапасын қамтамасыз ету жүйесінің ұлттық моделінің тиімділігін талқылауға мүмкіндік алды.
Бұл тәжірибе kazdual жобасын неғұрлым нәтижелі іске асыруға мүмкіндік береді. Дуальды білім беру жүйесінің білім беру бағдарламалары Қазақстан мен ЕО-да сапаны қамтамасыз ету жүйесін ескере отырып әзірленетін болады.